Wat is Medezeggenschap?

Geschiedenis van de Medezeggenschap

Nederlandse universiteiten hebben niet altijd een studentengeleding in de raad gehad. Er was geen ruimte voor inbreng van studenten om mee te denken over de vormgeving van opleidingen. In de loop van de jaren ‘60 bracht dit enige spanning met zich mee. Studenten besloten om het bestuurlijk centrum van de Amsterdamse universiteit, Het Maagdenhuis, te bezetten met als doel: meer zeggenschap over het eigen onderwijs en toegankelijkheid van het onderwijs voor iedereen die de capaciteiten had. Door middel van deze bezetting wilden ze kracht uitoefenen op het bestuur om meer inspraak vanuit studenten te krijgen. Deze eerste bezetting van het Maagdenhuis duurde van 16 tot 21 mei 1969 en is het begin van democratisering in het onderwijs.

Toenmalig minister van Onderwijs Veringa heeft er voor gezorgd dat de Wet op de Universitaire Bestuurshervorming door de Tweede Kamer kwam, die studenten meer invloed verschaften. Raden werden ingericht waarin studenten en personeel plaats konden nemen.

In de jaren ‘80 werden collegegelden verhoogd en het systeem van studiefinanciering ingevoerd. In de jaren ‘90 kwam er een nieuwe wet: de ‘MUB’ (Modernisering Universitair Bestuur). Dankzij deze wet werden er managementlagen in de universiteit toegevoegd. Inspraak werd nu geregeld door de medezeggenschap.

In 2010 wordt de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) ingevoerd. Na een aantal studentenprotesten wordt in 2016 de Wet Versterking Besturing aangenomen waardoor Opleidingscommissies instemmingsrechten krijgen en een medezeggenschapsorgaan zijn geworden. De WHW is een kaderwet. Dit betekent dat de rechten die voor de medezeggenschap staan beschreven het absolute minimum zijn. Het is aan de onderwijsinstelling vrij om de medezeggenschap meer rechten te geven. De WHW is een kaderwet. Dit betekent dat de rechten die voor de medezeggenschap zijn beschreven het absolute minimum zijn. Het is aan de onderwijsinstelling vrij om de medezeggenschap meer rechten te geven.

Wat is Medezeggenschap?

Alle studenten en medewerkers kunnen inspraak hebben op het beleid van hun universiteit of Hogeschool. Ieder jaar zetten de raden op centraal en decentraal niveau zich in om de belangen van de studenten en personeel te behartigen. Dit is voor zowel de studenten als de medewerkers van belang, maar ook voor het bestuur van de hogeschool. Studenten worden tevens gezien als inhoudelijke experts, en daarom is hun inbreng juist zo belangrijk. Door hun rechten in medezeggenschap te verankeren, wordt democratische inspraak gegarandeerd. Vele onderwerpen komen in de raden aan bod. De raden krijgen van bovenaf stukken ter instemming, ter advies of gewoon ter informatie. Ook van onderaf kunnen er onderwerpen worden aangedragen, bijvoorbeeld vanuit het klaslokaal. De leden van de raad hebben als taak om kritisch naar beleidsstukken te kijken, om mee te denken en soms om op een volhardende wijze belangen te verdedigen. De leden van een medezeggenschapsraad zijn dan ook goed geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de organisatie. Ze weten wie ze waarvoor kunnen benaderen en ze zorgen ervoor dat ze zelf vindbaar zijn. Medezeggenschap regelt immers de inspraak in het organisatiebestuur voor iedereen.

Onze sponsoren