Wat doe je als raadslid?

Wat doe je als raadslid?

Als lid van een medezeggenschapsraad, weet je precies wat er op bestuursniveau gebeurt. Door de vergaderingen ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je zit om tafel met de bestuurder, waar je mee discussieert en ideeën uitwisselt. Je vertegenwoordigt jouw achterban (je collega’s of medestudenten) bij de toetsing van beleid, zoals jaarplannen, de begroting en wijzigingen in de opleiding. Dat vraagt om een betrokken en kritische houding. Het is dus ook belangrijk dat je weet wat je achterban vindt van bepaalde onderwerpen. Je bent onderdeel van de raad die voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit studentleden bestaat. Afhankelijk van de grootte van de school bestaat de raad uit zes, acht of tien personen. De raad vergadert gemiddeld twee keer per maand. Een SMR richt zich op het beleid op het gebied van onderwijs- en studentenzaken, personeel & organisatie en financiën. Op sommige zaken heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. Je bent per week zo’n 2 tot 3 uren kwijt met werkzaamheden voor de raad. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het lezen van notities, het voorbereiden van vragen en het bijwonen van vergaderingen.

Cyclus HMR

Iedere maand vindt er in de Hogeschool Medezeggenschapraad (HMR) een zogenaamde vergadercyclus plaats, deze duurt meestal vier weken. De HMR bestaat uit achttien leden; negen studentenleden en negen personeelsleden. Deze leden vertegenwoordigen in verschillende fracties hun achterban in het beleid van de Hanzehogeschool.

WEEK 1

Fractievergaderingen

De verschillende fracties krijgen aan het begin van de cyclus documenten aangeleverd van de ambtelijk secretaris van de raad. Deze documenten kunnen diverse onderwerpen hebben: van het aanvragen van een nieuwe bachelor tot het wijzigen van het Studentenstatuut. Over deze documenten gaan de fracties tijdens de fractievergaderingen individueel in beraad en worden er vragen over opgesteld.

Commissievergaderingen​

De HMR kent vaste commissies: Financieel Economische Zaken en Facilitair Bedrijf (FEZ/FB), Onderwijs & Onderzoek en Informatisering (O&O/INF) en Personeel & Organisatie en Marketing & Communicatie (P&O/M&C). Tijdens de commissievergaderingen worden de vragen van de verschillende fracties over de behandelende stukken geïnventariseerd. Uiteindelijk bepaalt de desbetreffende commissie welke vragen worden meegenomen naar het overleg met de stafdirecteur van een stafbureau.

WEEK 2

Reserveweek

In deze week komt alles aan bod waar in de voorgaande weken geen tijd voor was gevonden. 

WEEK 3

Commissievergaderingen met stafdirecteuren

Tijdens deze vergaderingen worden stafdirecteuren uitgenodigd om hun aangeleverde stukken toe te lichten en de vragen van de commissies te beantwoorden. Aan de hand van deze vergadering brengt de commissie een advies aan de gehele HMR naar buiten om bijvoorbeeld wél of niet in te stemmen met een stuk.

WEEK 4

HMR-intern

Tijdens de HMR-intern behandelt de HMR nogmaals de stukken. Wanneer bepaalde stukken ter instemming worden aangeleverd, geeft de bijbehorende commissie een advies over het wél of niet instemmen met een stuk. De overige HMR-leden kunnen vervolgens hun oordeel uiten over het uitgebrachte advies zodat de HMR uiteindelijk tot een gezamenlijk standpunt komt.

Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR)/College van Bestuur (CvB) overleg

Tijdens het overleg tussen de HMR en het CvB worden de documenten doorgenomen en de standpunten van de raad vastgesteld. Daarbij wordt er in dit overleg gestemd binnen de HMR over de ingekomen stukken.

Wat krijg je ervoor terug?

Het werk voor de raad kost tijd en inspanning. Als studentenraadslid krijg je hiervoor vacatiegeld (een uurvergoeding) en heb je in sommige gevallen recht op een bestuursbeurs. In bijlage 2a en 2b van het Studentenstatuut kun je meer informatie vinden over de voorwaarden. In de faciliteitenregeling staat welke vergoeding je kunt verwachten. Verder biedt de HG nog enkele faciliteiten aan bestuurlijk actieve studenten, bijvoorbeeld met betrekking tot de plaats van de stage. Zie voor deze faciliteiten artikel 7.1.5 van hoofdstuk 7 van het Studentenstatuut. De faciliteitenregeling vertelt precies hoe groot de vergoeding is die je ontvangt. Naast de vergoedingen en faciliteiten wordt ieder jaar een scholingsmogelijkheid aangeboden, specifiek toegesneden op je werk als raadslid. Ook indirect kun je voordeel hebben van je werk in een medezeggenschapsraad. Je kunt het op je CV zetten en zo laten zien dat je betrokken, actief en kritisch bent. Veel werkgevers weten dat te waarderen!


Onze sponsoren